Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

W związku z prośbą pracowników DPS w Łubiu Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego wystosowało pismo do Starosty Tarnogórskiego następującej treści:

Szanowna Pani
Lucyna Ekert
Starosta Tarnogórski

Dnia 24.01.2011 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego otrzymało pismo sygnowane przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, w którym zawarta została prośba o interwencję we władzach samorządowych w rozwiązaniu konfliktu między nimi a Dyrektorem tejże placówki, Panem Stanisławem Parkitnym.

Przedłożona Stowarzyszeniu dokumentacja wyraźnie wskazuje na wciąż narastający problem na linii pracodawca – pracownicy, obrazuje nieprawidłowości, atmosferę wzajemnych oskarżeń, zarzutów, stosowanie mobbingu. Dowodzi tego również przeprowadzona w roku 2010 kompleksowa kontrola DPS zarządzona przez Starostę Tarnogórskiego w odpowiedzi na skargę Związku Zawodowego „Solidarność” oraz przeważającej liczby pracowników. W analizującym wyniki kontroli piśmie z dnia 13.10.2010 roku poprzednio urzędujący Starosta mgr inż. Józef Korpak podsumowując, stwierdza: „uznaję Państwa skargę jako w części zasadną i wobec powyżej przedstawionego stanu rzeczy, zastanowię się nad kolejnymi działaniami”. Z uwagi jednak – jak sądzimy – na kalendarz wyborczy sprawa pozostała w decyzyjnej próżni, wobec tego Stowarzyszenie liczy na kontynuację i konkretne rozwiązania powstałego problemu, bowiem – jak oceniają pracownicy – sytuacja w placówce permanentnie się pogarsza.

Liczymy na moc sprawczą władz samorządowych tym bardziej, że pozostałe instytucje, do których zwrócili się z prośbą o interwencję pracownicy DPS, mianowicie: Związek Zawodowy „Solidarność” w Katowicach, Państwowy Inspektorat Pracy w Gliwicach, Posterunek Policji w Zbrosławicach, wykazywały bądź innego adresata poszczególnych zarzutów, bądź odmienny od oczekiwanego zakres kompetencji, wreszcie dość konformistyczny stosunek do rzeczywistości.

Frustracja i bezradność, utrata zaufania do przełożonych, do jednostek nadzorujących i kontrolujących to bezsprzeczne konsekwencje braku jakichkolwiek narzuconych lub wynegocjowanych – decyzji w każdej sprawie i w tej również.

Stowarzyszenie wobec powyższego popiera prośbę pracowników o konkretne rozstrzygnięcia oraz wyraża przekonanie, że działania podjęte przez Starostwo Tarnogórskie pozwolą przywrócić sprzyjające dobrej pracy warunki w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

Wymaga tego nie tylko specyfikacja owego zakładu pracy, lecz także zasady współżycia społecznego przestrzeganie praw pracowniczych, czy też obalanie mitu o administracyjne bezdusznej machinie.

Prezes
Barbara Kwaśnik

Stowarzyszenie wyznaczyło do zajmowania się powyższą sprawą Pana mgr Krzysztofa Chorobika oraz Pana mgr Cezarego Ałaszewskiego. Ponadto na prośbę pracowników DPS o reprezentowanie ich na rozmowach ze Starostą Tarnogórskim, SPPT uchwaliło upoważnienie dla Pana mgr Krzysztofa Chorobika. Spotkanie odbędzie się 1.03.2011 w DPS w Łubiu.

O wynikach rozmów będziemy informować na bieżąco.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;