Opłaty za centralne ogrzewanie – Przedsiębiorstwo „Nova”

Informujemy, że otrzymaliśmy od Państwa pisma dotyczące sprawy opłat za ogrzewanie naliczanych przez przedsiębiorstwo „NOVA”, które zostały również wysłane do Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „NOVA” Sp. z o.o oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wkrótce Stowarzyszenie odniesie się do tej sprawy.

Pismo 1 z dnia 25.02.2011:

W związku pismem z dn. 07.02.2011r. (DEU.04/02/2011/L,data dostarczenia 18.02.2011) dotyczącym rozliczenia opłat za 2010 rok – uprzejmie prosimy o wnikliwe wyjaśnienie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2010. Nie satysfakcjonuje nas w żadnej mierze podanie jedynie ostatecznej kwoty do zapłaty. Jesteśmy zdecydowanie zainteresowani:

  • czynnikami,które wpłynęły na tak drastyczną dopłatę na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za rok 2010
  • ceną jednostkową za KJ proponowaną przez OPEC oraz pobieraną przez WAS
  • szczegółową kalkulacją zużycia oraz kosztów CO z wyodrębnieniem naszych mieszkań i szkolnych pomieszczeń

Ta ostatnia kwestia wydaje się szczególnie ważna, bowiem w wyniku przeprowadzonego na terenie szkoły remontu poprzez likwidację drzwi i wybicie ściany, połączono mieszkanie na I piętrze z otwartą przestrzenią klatki schodowej. Jesteśmy przekonani, że wiąże się ów fakt ze zwiększeniem zużycia energii cieplnej, zwłaszcza podczas weekendów, ferii i świąt, kiedy w pomieszczeniach szkolnych obniżana jest temperatura. Prosimy więc o przedstawienie metody obliczania zużycia energii cieplnej na tej kondygnacji oraz ponoszonych przez szkołę kosztów.

Ponadto oczekujemy porównawczego zestawienia zużycia energii cieplnej i kosztów na poszczególnych kondygnacjach części mieszkalnej budynku. Prosimy także o bieżące dostarczanie nam kartoteki kontrahenta (…wycięto dane osobowe…) po każdorazowej nowej korekcie cen.

Poza tym co powyżej, chcieliśmy zaprotestować przeciwko zdumiewającemu procederowi informowania mieszkańców o obowiązujących podwyżkach płatności z wstecznym terminem ich uiszczania. Jak dotąd informacje o takiej wymagalności dotyczyły miesiąca następującego po dacie dostarczenia decyzji. Gdyby zaś być w zgodzie z przepisami prawnymi, mianowicie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U 31 z 2005r), art.8A – to o wszelkich zmianach należy powiadomić lokatorów na trzy miesiące przed ich wejściem w życie.

Niezrozumiałym więc i wymagającym ponownego wyjaśnienia z Państwa strony pozostaje zawartość pisma z dnia 07.02.2011r. (DEU.04/02/2011/L) /data dostarczenia 18.02.2011/ dotycząca wysokości stawki zaliczki na pokrycie kosztów CO w 2011 r. i konieczności jej uiszczania od 01.01.2011 r. Nie dość, że postanowienie to jest sprzeczne z prawem, to narażacie nas Państwo na taką kumulację obciążeń finansowych, której trudno jednorazowo sprostać. Domagacie się obecnie pilnej zapłaty rozliczeń za CO w 2010 r., wyrównania zaliczek za CO za styczeń i luty oraz bieżących należności za marzec,a powstałe zaległości nie są przecież naszą „zasługą”. Macie Państwo pełną świadomość, że lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji Starostwa Powiatowego – wynajmują emerytowani nauczyciele i tego rodzaju niefrasobliwe decyzje przeczą zasadom społecznego współżycia.

Wyrażamy nadzieję, że wzajemne zrozumienie i porozumienie staną się podstawą naszych kontaktów i oczekujemy wyczerpujących i rzetelnych wyjaśnień zasygnalizowanych w naszym piśmie problemów.

Do wiadomości:
-Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego

Pismo 2 z dnia 21.03.2011:

Po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 15.03.2011 r. DEU 04/03/2011/L dotyczącego odpowiedzi na przedstawione i podpisane przez wszystkich lokatorów wątpliwości związane z rozliczeniem CO za rok 2010 r. wyrażamy swoje zdziwienie i zaniepokojenie odpowiedzią Pana Prezesa w powyższej sprawie skierowaną wyłącznie do nas. Na szczególną uwagę zasługuje jednak stanowisko Pana Prezesa przedstawione w ostatnim akapicie otrzymanego pisma.

1. Nieuczciwym i nagannym postępowaniem urzędnika jest antydatowanie pisma. Prosimy o wyjaśnienie ,jak to jest możliwe, że pismo z dnia 15.03.2011 r. dotyczy zajścia z dnia 16.03.2011 r. Właśnie w tym dniu jakoby stwierdzono…, że samowolnie i bez żadnej zgody ingerują Państwo w urządzenie sterujące ciepłem w budynku…”

Szkoda, że z nami wcześniej nikt nie rozmawiał i potwierdziła się stara prawda, iż nieobecni nie mają prawa głosu i możliwości obrony. Prosimy o odpowiedź, łącznie z przedstawieniem nam dokumentu oględzin, przesłuchań, „wywiadów”, uzyskanych wyjaśnień i z działań przeprowadzonych przez Pana w dniu 16 marca 2011 r.

2. Od momentu zamontowania przez MPEC na klatce schodowej /I piętro obok drzwi do szkoły/ urządzenia sterującego ciepłem w każdej sytuacji/ np. niska temperatura, brak wody w kaloryferach/ informowaliśmy telefonicznie MPEC o zaistniałych nieprawidłowościach, nie sterując samodzielnie regulatorem. Pracownicy MPEC-u zawsze natychmiast reagowali i likwidowali usterki. Rok temu przeżyliśmy awarię zaworu CO i tylko dzięki naszej interwencji nie doszło zdaniem pracowników MPEC-u do rozerwania kaloryferów. Po wymianie powyższego zaworu w kotłowni, pracownicy MPEC-u ustawili ponownie urządzenie sterujące i od tej pory nie kontaktowaliśmy się z MPEC-em, gdyż nie zaistniała taka konieczność. Nigdy samowolnie nie sterowaliśmy urządzeniem, chociaż zdarzały się dni w których temperatura w naszym mieszkaniu była niższa. Warto podkreślić, że zajmujemy lokal na II piętrze, w którym zawsze jest najchłodniej, więc oskarżanie nas o to że pozbawiamy innych użytkowników prawa do korzystania z zamówionego i opłacanego ciepła jest pozbawione logiki. Oskarżenie nas sugeruje, że działaliśmy przede wszystkim na własną niekorzyść.

3. Taki sam dostęp do urządzeń sterujących ciepłem oraz możliwość interwencji w MPEC -u lub u Państwa mieli i mają nadal wszyscy użytkownicy. Tym bardziej zadziwia fakt niesłusznego obarczania nas winą za pozbawianie innych użytkowników prawa do ciepła w mieszkaniach.

4. Niezrozumiała i zaskakująca jest dla nas forma ,,wywiadu” /nie wiadomo z kim?/, która stała się podstawą do oskarżenia i ukarania nas kosztami montażu i zakupu osłony.

W rozwiązaniu powyższej sprawy sugerujemy konfrontację z wszystkimi odbiorcami energii, z którymi wspólnie korzystamy z regulatora temperatury. Pragniemy poinformować, że urządzenie na klatce schodowej nie daje możliwości sterowania ciepłem budynku lecz jedynie w jego niewielkiej części zamieszkałej przez dwie rodziny i byłych pomieszczeń mieszkalnych zaanektowanych przez szkołę.

Zatem na jakiej podstawie oskarża się nas i próbuje ukarać za sterowanie ciepłem w budynku?

Powszechnie wiadomo, iż istotą działania systemu sterującego CO jest przede wszystkim możliwość wpływu na wielkość zużytej energii z korzyścią dla wszystkich odbiorców, a tym samym na zmniejszanie rachunków.

5. Najbardziej zabolał nas zarzut ze strony Pana Prezesa krytykujący naszą postawę, która jakoby stanowiła przyczynę pozbawiania innych użytkowników /a konkretnie – kogo?/ prawa do korzystania z ciepła CO.

Dlaczego nigdy wcześniej ze strony Państwa nikt nie sygnalizował powyższego problemu? Dlaczego nie umieszczono nad urządzeniem sterującym żadnej instrukcji, bądź regulaminu dla wszystkich użytkowników?

Dopiero w wyniku naszej interwencji w sprawie dopłaty do CO za 2010 r. próbuje się zastosować wobec nas tak drastycznie niesprawiedliwe rozstrzygnięcia i oskarżenia.

To, że mamy wątpliwości i pytamy, to wcale nie oznacza że można nas obrażać i oskarżać. Zawsze będziemy oczekiwać rzeczowej i szanującej nas odpowiedzi. Dla nas każdy grosz się liczy gdyż jesteśmy tylko emerytami. Pismo Pana Prezesa wyraźnie sugeruje że, to my jesteśmy odpowiedzialni za sterowanie ciepłem i to na nas spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie ciepła bądź jego brak w budynku.

6. Zawsze z należytą dbałością i troską odnosimy się z do powierzonego nam przez Starostwo Powiatowe mienia; wielokrotnie likwidując lub uzupełniając rozmaite usterki i niewygody / np. zakup łopaty do odśnieżania schodów, zakup żarówek do oświetlania zewnętrznego budynku, a w ostatnim czasie zakup lampy
oświetlającej wejście na naszą klatkę schodową/. To również my w okresie zimy systematycznie odśnieżamy schody i wejście do klatki schodowej.

Resumując powyższe pragniemy wyraźnie zaakcentować, że nie zgadzamy się z przedstawionymi nam zarzutami /wyrokiem/. Pozostajemy z nadzieją, iż Pan Prezes ponownie przeanalizuje problemy i podejmie decyzję z deklarowanym w piśmie z dnia 15.03.2011r. szacunkiem dla najemców.

Do wiadomości:
-Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego.
-Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – Wydział Gospodarki Mieniem

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;