Powiatowy Zakład Budżetowy – Ryczałt wody

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o zainteresowanie się umocowaniem prawnym, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Powiatowy Zakład Budżetowy w T.Górach ustanowił w ryczałcie normę zużycia zimnej wody na 1 osobę 6 m3. Mieszkamy w budynku Starostwa. Pozostałe nasze wątpliwości zostały przedstawione na piśmie do Stowarzyszenia. Prosimy o pomoc!!!

Poniżej zamieszczam treść pism, które wysłaliśmy do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

Treść pierwszego pisma wysłanego do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

W związku z pismem o sygnaturze PZB 2015-02/09 z dnia 13.01.2009r. dotyczącym podwyżki cen wody zimnej – zwracamy się z zapytaniem o elementy składowe podanych stawek tzn. 9.11 zł /m3 jak i 10.89 zł/m3. Niezrozumiałą jest dla nas stawka po podwyżce, bowiem cena ustalona w Gminie Tarnowskie Góry na rok 2009 wynosi 9.77 zł/m3.

Druga, bardzo pilna – naszym zdaniem – kwestia wymagająca wyjaśnienia i podjęcia stosownych decyzji – to wielkość zużycia wody przypadająca na mieszkańca w ciągu miesiąca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody wydany na podstawie art.27 ust.3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – norma zużycia w gospodarstwach domowych, jeśli mieszkanie wyposażone jest lokalne źródło ciepłej wody, mieści się w przedziale 2.4-3.0 m3 .Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: dlaczego w podległych Starostwu Powiatowemu mieszkaniach ów ryczałt od 2002 roku ( i wcześniej) wynosi 6.0 m3 na osobę, tzn. o 100% wiece niż zakłada powyższe Rozporządzenie? Czy należy uznać go za obowiązujący i na jakiej podstawie, czy za niezgodny z prawem? Oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi, a także zajęcia stanowiska wobec zawyżonych naliczeń i płatności dokonywanych w latach 2002-2008.

Kolejny wreszcie problem to podniesienie stawki bazowej czynszu z 4.20 zł na 4.50 zł. w roku 2009. I w tym przypadku, zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity: DU z 2005, nr 31, poz.266) – właściciel powinien poinformować lokatora o przyczynach takiego podwyższenia, co nie zostało uczynione. Oczekujemy więc pisemnego uzasadnienia dokonanej zmiany stawek czynszu. Ponadto prosimy o przedstawienie nam rozliczenia kosztów ciepła za rok 2008. Liczymy na zrozumienie znaczenia powyższych zasygnalizowanych kwestii oraz pilne ich rozwikłanie.

Drugie pismo do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

W związku z pismem o sygnaturze PZB 2015-02/09 z dnia 27.01.2009r. stanowiącym odpowiedź na podniesione przez nas kwestie w zapytaniu z dnia 26.01.2009, prosimy ponownie o zajęcie stanowiska wobec zasygnalizowanych spraw, bowiem nadesłane wyjaśnienia nie tylko ich nie rozwikłały, ale uczyniły bardziej nieczytelnymi.
I tak :

ad 1/ (podwyżka cen wody)

Od kiedy i w oparciu o jaką podstawę prawną wprowadzono opłatę abonamentową w wysokości 1.12zł i dlaczego doliczana jest do każdego metra sześciennego zużytej zimnej wody? Wedle jakiego wzorca – schematu jest ona obliczana? Wreszcie – czego ów abonament dotyczy: licznika, konserwacji urządzeń czy wody? Jak się mają ustalenia Powiatowego Zakładu Budżetowego w tym zakresie do wytycznych Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach? Prosimy także raz jeszcze o podanie elementów składowych stawki z ubiegłego roku, tzn. 9.11zł za m3 zimnej wody.

ad 2 /(ryczałt)

Niezrozumiałą zupełnie dla nas jest wykładnia dotycząca rozliczania kosztów dostarczanej do lokali wody .W swoim uzasadnieniu piszecie Państwo: ,,W Powiecie Tarnogórskim rozliczenia kosztów dostarczonych do lokali mediów rozliczane są w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła, zimnej i cieplej wody oraz odbioru ścieków – uchwała nr .218/1508/2006 z dnia 21.03.2006 roku”.  W przywołanej przez Was uchwale brak jednak jakiejkolwiek formuły, która ustalałaby wielkość ryczałtową ! Paragraf 6 wspomnianej uchwały rozważa jedynie metodę obliczania opłaty wynikającej ze wskazań licznika głównego i liczników indywidualnych. My takowych nie posiadamy, więc nie można chyba odnosić postanowień tej uchwały do naszego przypadku. Wobec powyższego powtórnie zadajemy pytanie : dlaczego i na jakiej podstawie prawnej ryczałt wynosi 6 m3 na osobę ? ? ?

Odrzuciliście Państwo a priori Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r., które ustala przedział ryczałtowy: 2.4-3.0, twierdząc, że odnosi się ono do budynków, w których brak jest wodomierza głównego (bo tak jest faktycznie). Jak jednak traktować odczyty z licznika głównego, które dotyczą dwóch nieporównywalnych ze sobą taryfowych grup odbiorców, tzn. gospodarstwa domowego mieszczącego się w grupie I (do 20 m3 ), oraz placówki oświatowej liczącej +/- 650 osób z grupy VI (powyżej 50 m3)? Wedle jakiej formuły można ustalić te proporcje? Rozumiemy, że optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie liczników indywidualnych, ale dotyczy to sytuacji obecnej i przyszłej, natomiast nie zajęliście Państwo stanowiska wobec naliczeń z lat 2002-2008. Uznajemy zatem problem za otwarty i wymagający szczegółowych rozstrzygnięć!

Ad 3 / ( wysokość czynszu )

W istocie Ustawa z dnia 21.06.2001r. w art.8a &4 nie nakłada na właściciela obowiązku uzasadniania podwyżki czynszu, jeśli nie przekracza 3 % wartości odtworzeniowej 1m 2, ale ustawodawca nie nakłada też obowiązku podwyższania owego czynszu. Nie sądziliśmy, że poinformowanie najemców lokali mieszkaniowych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa – Samorządu Terytorialnego o przyczynach takiej podwyżki – stanowi niedostępną i niepotrzebną dla nich wiedzę. Doprawdy – stąd bardzo prosta droga ,by obywatel uznał, że postanawiana jest automatycznie i bezzasadnie. W ciągu ostatnich lat opłata czynszowa za m 2 wzrosła (2000r.-2.24 zł; w 2009 – 4.50 zł ) o 85%, standard mieszkań (jeśli nie była to inicjatywa finansowana przez lokatorów) – utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Z obowiązku uiszczania czynszu a także stosowanie się do innych warunków umowy najmu lokalu wywiązujemy się rzetelnie – natomiast ze strony władz lokalnych oczekujemy nie tylko roli egzekutora.

Liczymy na pilne rozwiązanie powstałych problemów – wątpliwości.

8 komentarzy do Powiatowy Zakład Budżetowy – Ryczałt wody »»

Komentarze

 1. eljanet
  Comment od eljanet | 2009/02/14 o 05:23:48

  Szanowni Państwo!
  W świetle dokumentów, które posiadamy, tj.Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz Uchwały nr 218/1508/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2006r. s t w i e r d z a m y, że:
  – naliczenie ryczałtu wody w ilości 6m3 na osobę n i e j e s t z g o d n e z prawem.
  W związku z tym na zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego w dniu 3 lutego 2009r. podjęliśmy decyzję o zajęciu się tym problemem. Reprezentował Państwa będzie mgr Kawa Ryszard – przewodniczący powołanego zespołu.
  Obecnie wystosujemy do wszystkich samorządów powiatu tarnogórskiego pismo o następującej treści:
  “W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w naliczaniu ryczałtu wody przez Starostwo Powiatowe – stwierdzonymi w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody –
  Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego prosi Burmistrza/Wójta o sprawdzenie, czy na Waszym terenie wystąpiły podobne nieprawidłowości. Jeśli tak, to prosimy o informacje o działaniach podejmowanych w celu ich usunięcia.
  Informacje prosimy przesyłać na adres:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
  ul.Pogodna 17
  42-606 Tarnowskie Góry”.

  Jeśli zaś chodzi o kwestię opłat czynszowych to informujemy Internautów, że nie widzimy nieprawidłowych pociągnięć Starostwa. Niemniej jednak fakt wzrostu czynszu w ostatnich 8 latach (2000-2008) z kwoty 2,42 zł do 4,50 zł za 1m2 budzi nasz poważny niepokój. Ustawa nie nakłada przecież obowiązku podwyższania opłat czynszowych. Ponadto najemcami tych mieszkań są przeważnie starsi ludzie utrzymujący się z rent i emerytur, a waloryzacja tych świadczeń nigdy nie zrekompensuje rosnących kosztów utrzymania, w tym corocznych podwyżek czynszu.
  W związku z tym wystosujemy pismo do Starosty i Rady Powiatu Tarnogórskiego, a jego treść opublikujemy wkrótce na naszej stronie internetowej.

 2. Adam P.
  Comment od Adam P. | 2009/02/23 o 16:49:31

  Odpowiedź z Powiatowego Zakładu Budżetowego z dnia 2009 -02-16

  W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2009 ponownie informujemy co następuje :

  1. Opłata abonamentowa została wprowadzona zgodnie z Komunikatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach(ogłoszonym i dostępnym na stronie internetowej PKW)
  2. W przypadku budynków wyposażonych w wodomierze główne ilość pobranej wody na poszczególnych użytkowników ustalana jest proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Obowiązujący Państwa ryczałt w wysokości 6 m3/na osobę został ustalony jeszcze przez poprzedniego administratora i jest zgodny z pierwotną umową najmu lokalu mieszkalnego zawartą w dniu 31.12.2003r. pomiędzy Państwem a Powiatem Tarnogórskim. Jednocześnie biorąc pod uwagę Państwa wątpliwości co do zasadności rozliczania kosztów wody ponownie proponujemy Państwu założenie wodomierzy.
  3. Odnośnie stawek czynszu informujemy, że pismem PZB.2015-61/08 z dnia 13.08.2008r. zostaliście Państwo poinformowani o zmianie stawek czynszu od dnia 01.01.2009r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.8a.5 ustawy ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego najemca może w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia zakwestionować podwyżkę wnosząc pozew do sądu o ustalenie(…)

  Z poważaniem
  Dyrektor
  Powiatowego Zakładu Budżetowego
  mgr Jan Smętek

  Do wiadomości:
  Starosta Powiatu Tarnogórskiego
  -pominięto Stowarzyszenie

  Uprzejmie prosimy o pomoc prawną w dalszym rozwiązywaniu naszych problemów.
  Pragniemy zauważyć ,iż każda odpowiedź na nasze pisma PZB, jest sprzeczna z poprzednią !

 3. Adam i Elżbieta P.
  Comment od Adam i Elżbieta P. | 2009/04/07 o 12:19:11

  Informujemy, że wysłaliśmy pismo do Starosty Starostwa Powiatowego o następującej treści:

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o merytoryczno-prawną interpretację i wiążące rozstrzygnięcia w kwestiach poniżej przedstawionych ,bowiem udzielone nam przez Powiatowy Zakład Budżetowy (dwukrotnie 27.01.09r. oraz 16.02.09 r.) odpowiedzi – wyjaśnienia nie tylko nie wyjaśniają poruszonych problemów, ale – w naszej ocenie – traktują rzecz w sposób lakoniczny, wymijający, wybiórczy, a nawet wykluczający się. Szczególnie pismo z dnia 16.02.09 r. wskazuje na lekceważący stosunek instytucji państwowej wobec obywatela – mieszkańca.
  Uporczywie podejmujemy, więc, kolejną próbę uzyskania podstawowych informacji, które
  Rozwiązałyby nasze wątpliwości.
  I tak :
  A – podwyżka cen wody
  Od kiedy i w oparciu o jaką podstawę prawną wprowadzono opłatę abonamentową w wysokości 1,12 zł. i dlaczego doliczana jest do każdego metra sześciennego zużytej wody (przecież abonament jest wielkością stałą ,niezależną od ilości zużytej wody)?
  – Wedle jakiego wzorca- schematu jest ona obliczona?
  -Czego ów abonament dotyczy :licznika, konserwacji urządzeń czy wody?
  -Reasumując : dlaczego stawka za metr sześcienny zużytej wody w Gminie Tarnowskie Góry na rok 2009 wynosi 9,77zł./m3 ,a w naszym przypadku – jak ustalił i podał pisemnie do wiadomości Powiatowy Zakład Budżetowy 10,89 zł/m3 ?
  B – wielkość ryczałtu za wodę
  Powiatowy Zakład Budżetowy w piśmie z dnia 27.01.09 r. poinformował nas, że „w Powiecie Tarnogórskim rozliczenie kosztów dostarczonych do lokali mediów odbywa się w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła, zimnej i cieplej wody oraz odbioru ścieków – uchwała nr 218/1508/2006 z dnia 21.03.2006 r.”. Gdy ten argument zakwestionowaliśmy, ponieważ w przywołanej uchwale brak jest jakiejkolwiek formuły która ustalałaby wielkość ryczałtową, Pan Dyrektor PZB w kolejnym piśmie (16.02.09r.) stwierdził: ”ilość pobranej wody na poszczególnych użytkowników ustalana jest proporcjonalnie do ilości mieszkańców Obowiązujący Państwa ryczałt w wysokości 6 m 3 na osobę został ustalony jeszcze przez poprzedniego administratora „.

  Pytania nasuwają się ,,same przez się”:
  – Wedle jakiej formuły można ustalić proporcje między dwoma nieporównywalnymi ze sobą taryfowymi grupami odbiorców, tzn. gospodarstwem domowym mieszczącym się w grupie I (do 20 m 3) oraz placówką oświatową liczącą +/_ 650 osób z grupy VI (powyżej 50 m3) ?
  – Kto , kiedy i na bazie jakiego prawnego wzorca wyliczył ryczałt w wysokości 6 m3 na osobę ?
  – Dlaczego a priori odrzucone zostało przez PZB Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r .zakładające przedział ryczałtowy w granicach 2,4-3,0 m3 na osobę, a podany w oparciu o przeciętne normy zużycia wody? Dziwi to wyjątkowo, gdyż sytuacja współistnienia mieszkań lokatorskich i placówki oświatowej do typowych nie należy!
  – Jak wreszcie rozumieć należy stwierdzenie PZB, że obowiązuje nas ryczałt 6 m3,
  bo ,,został ustalony jeszcze przez poprzedniego administratora?
  Prosimy też o zajęcie stanowiska wobec naliczeń za zużycie wody z lat 2002-2008, ponieważ dokonywane były zgodnie z taryfą: 6 m3 na osobę, a – jak mniemamy-wątpliwości co do jej wielkości zostaną przez Pana Starostę rozstrzygnięte.

  C -. wielkość czynszu

  Mając świadomość, że Ustawa z dnia 21.06.2001 w art.8, & 4 nie nakłada na właściciela obowiązku uzasadniania podwyżki czynszu ,jeśli nie przekracza 3 % wielkości odtworzeniowej 1 m2 ,trudno nam uznać za słuszne , by poinformowanie o przyczynach takiej podwyżki najemców mieszkaniowych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa – Samorządu Terytorialnego –stanowiło niedostępną i niepotrzebną dla nich wiedzę.
  Doprawdy – stąd bardzo prosta droga, by obywatel uznał, że podwyżka postanawiana jest automatycznie i bezzasadnie.
  W ciągu ostatnich lat opłata czynszowa za m 2 wzrosła (2000r.-2,24 zł ; 2009 r.- 4,50zł.) o 85%, standard mieszkań (jeśli nie była to inicjatywa finansowana przez lokatorów) utrzymuje się na niezmienionym od lat poziomie. Z wypełnianych warunków umowy najmu lokalu wywiązujemy się rzetelnie-natomiast ze strony władz lokalnych oczekujemy nie tylko roli egzekutora płatności. Paradoksalnie rzecz traktując ustawodawca nie nakłada na właściciela obowiązku uzasadniania podwyżki czynszu, ale nie nakłada też obowiązku stałego podwyższania jego wysokości.

  Liczymy na pełne zrozumienie i rozwiązanie powstałych problemów – wątpliwości .

 4. admin
  Comment od admin | 2009/04/07 o 15:40:00

  W odpowiedzi na Państwa prośbę wystosowaliśmy list otwarty do:
  1. Przewodniczący Rady Powiatu.
  2. Redakcja tygodnika „Gwarek”.
  List został opublikowany na naszej stronie pod adresem:
  https://www.stowarzyszenie.tgory.pl/czynsze-za-mieszkania-list-otwarty/

 5. Kazimierz
  Comment od Kazimierz | 2009/07/24 o 12:38:25

  W jaki sposób odzyskać od przeciętnego zakładu wodociągowego zwrot
  podwyżek za cenę wody? Podajemy Państwu wzór pisma.

  Miejscowość ………….., Data …………..

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Delegatura w …, ul….., kod…
  adresy delegatur UOKiK dostępne są na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/pl/kontakt_20/delegatury_uokik/
  dot.: podejrzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję

  Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50
  poz. 331) składamy zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania
  praktyk ograniczających konkurencję przez przedsiębiorstwo
  wodociągowe AAA z siedzibą przy ul. BBB itd. polegających na
  nadużywaniu pozycji dominującej na rynku zbiorowego zaopatrzenia w
  wodę obejmującym teren miasta/miejscowości CCC poprzez narzucanie
  uciążliwych warunków umów o zaopatrzenie w wodę, przynoszących AAA
  nieuzasadnione korzyści poprzez obciążanie odbiorców w cenie za
  dostarczaną wodę kosztami nadmiernych ubytków wody na sieci
  przesyłowej i rozdzielczej.
  Uzasadnienie:
  Jako odbiorcy usług otrzymujemy od dostawcy wody AAA systematyczne
  podwyżki cen usług. W tym i ceny dostawy wody z sieci miejskiej.
  Dostawca wody nie potrafi się jednak wylegitymować przed nami, że
  środki ponoszone na zmniejszanie ubytków wody oraz wielkość tych
  ubytków osiągają minimum, które mogły by świadczyć o osiągniętym
  przez niego ekonomicznym poziomie wycieków.
  Wspomniane tu optimum strat wody występuje wówczas, kiedy w roku
  rozliczeniowym koszty strat wody są równe kosztom ponoszonym na
  ograniczanie ubytków (przy uzyskaniu pozytywnych efektów
  ograniczania strat).
  Do chwili obecnej krajowe przedsiębiorstwa wodociągowe przy ocenie
  wielkości swoich ubytków wody (czy są zasadne czy nie) kierowały się
  wyłącznie średnim poziomem strat wody w danym rejonie kraju bądź w
  całym kraju. Taka praktyka – z punktu wiedzenia obecnego stanu
  wiedzy – jest karygodna i niedopuszczalna. Aktualnie prawie
  wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe w kraju dopuszczają się
  jednej z dwóch – omówionych poniżej – niegospodarności:
  – nie dokonują proporcjonalnych do wartości strat wody działań na
  sieci (wówczas ich wydatki na oszczędzanie wody są mniejsze od
  kosztu ponoszonych strat wody, co powoduje nieuzasadnione
  zwiększenie kosztów dostawy wody).
  – popada w drugą skrajność – wyposaża sieć wodociągową w kosztowne
  monitoringi, które w sposób nieuzasadniony zwiększają cenę wody,
  gdyż wydatki na monitoring są większe niż możliwe do zaoszczędzenia
  ubytki wody (nie sposób dzięki nim wypracować oszczędności na
  ubytkach wody powodujących chociażby zwrot z inwestycji),
  Obydwa wspomniane tu przypadki są naszym zdaniem ewidentnym
  przykładem nadużywania dominującej pozycji na rynku dostawy wody, co
  zgodnie z art. 9.2 poz. 7 ww. ustawy jest zakazane. Dokładnie takie
  zachowania dostawcy wody w praktyce powodują zawyżanie ceny wody
  sprzedawanej odbiorcom, gdyż obciążani są oni nieuzasadnionymi
  kosztami eksploatacji sieci wodociągowej.
  Z powyższych względów – ponieważ dostawca wody AAA nie jest w stanie
  przedłożyć nam spójnej informacji na temat uzyskania ekonomicznego
  poziomu ubytków wody w sieci – składamy niniejszy wniosek oraz w
  przypadku potwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję
  wnioskujemy o:
  – zakazanie wspomnianych praktyk,
  – zwrot nieuzasadnionych korzyści pobranych przez dostawcę wody (w
  postaci części wnoszonych przez nas opłat) od chwili wejścia w życie
  ostatniej podwyżki wody, która miała miejsce dnia…
  ———————————————————————
  ——————————————————
  UWAGA: zgodnie z ustawą pismo o niniejszej treści ma prawo złożyć
  każdy do Prezesa UOKiK (również osoba fizyczna) – patrz art. 86
  ustawy z dnia16 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 331). Złożenie
  pisma o niniejszej treści nie wymaga żadnych opłat! Wyroki w takich
  i podobnych sprawach o niegospodarność już zapadały wcześniej, mimo
  że UOKiK stosował jeszcze przestarzałe (porównawcze) podejście do
  oceny strat wody (np. decyzja UOKiK – RKT 07/2007) .

 6. ula
  Comment od ula | 2009/11/18 o 08:42:36

  Czy w tym zakładzie nie słyszeli o czymś takim jak liczniki wody ?!!!!

 7. admin
  Comment od admin | 2009/11/18 o 11:58:51

  Niestety nie wszędzie są liczniki…

 8. kasia
  Comment od kasia | 2012/02/16 o 11:01:57

  No ja mam w spółdzielni od osoby ryczałtem 7m3 naliczane i podgrzanie tez za 7m3. W sumie woda od 1 osoby kosztuje 100 zł miesięcznie


Skomentuj »»

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;