Powiatowy Zakład Budżetowy – Ryczałt wody

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o zainteresowanie się umocowaniem prawnym, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Powiatowy Zakład Budżetowy w T.Górach ustanowił w ryczałcie normę zużycia zimnej wody na 1 osobę 6 m3. Mieszkamy w budynku Starostwa. Pozostałe nasze wątpliwości zostały przedstawione na piśmie do Stowarzyszenia. Prosimy o pomoc!!!

Poniżej zamieszczam treść pism, które wysłaliśmy do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

Treść pierwszego pisma wysłanego do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

W związku z pismem o sygnaturze PZB 2015-02/09 z dnia 13.01.2009r. dotyczącym podwyżki cen wody zimnej – zwracamy się z zapytaniem o elementy składowe podanych stawek tzn. 9.11 zł /m3 jak i 10.89 zł/m3. Niezrozumiałą jest dla nas stawka po podwyżce, bowiem cena ustalona w Gminie Tarnowskie Góry na rok 2009 wynosi 9.77 zł/m3.

Druga, bardzo pilna – naszym zdaniem – kwestia wymagająca wyjaśnienia i podjęcia stosownych decyzji – to wielkość zużycia wody przypadająca na mieszkańca w ciągu miesiąca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody wydany na podstawie art.27 ust.3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – norma zużycia w gospodarstwach domowych, jeśli mieszkanie wyposażone jest lokalne źródło ciepłej wody, mieści się w przedziale 2.4-3.0 m3 .Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: dlaczego w podległych Starostwu Powiatowemu mieszkaniach ów ryczałt od 2002 roku ( i wcześniej) wynosi 6.0 m3 na osobę, tzn. o 100% wiece niż zakłada powyższe Rozporządzenie? Czy należy uznać go za obowiązujący i na jakiej podstawie, czy za niezgodny z prawem? Oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi, a także zajęcia stanowiska wobec zawyżonych naliczeń i płatności dokonywanych w latach 2002-2008.

Kolejny wreszcie problem to podniesienie stawki bazowej czynszu z 4.20 zł na 4.50 zł. w roku 2009. I w tym przypadku, zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity: DU z 2005, nr 31, poz.266) – właściciel powinien poinformować lokatora o przyczynach takiego podwyższenia, co nie zostało uczynione. Oczekujemy więc pisemnego uzasadnienia dokonanej zmiany stawek czynszu. Ponadto prosimy o przedstawienie nam rozliczenia kosztów ciepła za rok 2008. Liczymy na zrozumienie znaczenia powyższych zasygnalizowanych kwestii oraz pilne ich rozwikłanie.

Drugie pismo do Powiatowego Zakładu Budżetowego:

W związku z pismem o sygnaturze PZB 2015-02/09 z dnia 27.01.2009r. stanowiącym odpowiedź na podniesione przez nas kwestie w zapytaniu z dnia 26.01.2009, prosimy ponownie o zajęcie stanowiska wobec zasygnalizowanych spraw, bowiem nadesłane wyjaśnienia nie tylko ich nie rozwikłały, ale uczyniły bardziej nieczytelnymi.
I tak :

ad 1/ (podwyżka cen wody)

Od kiedy i w oparciu o jaką podstawę prawną wprowadzono opłatę abonamentową w wysokości 1.12zł i dlaczego doliczana jest do każdego metra sześciennego zużytej zimnej wody? Wedle jakiego wzorca – schematu jest ona obliczana? Wreszcie – czego ów abonament dotyczy: licznika, konserwacji urządzeń czy wody? Jak się mają ustalenia Powiatowego Zakładu Budżetowego w tym zakresie do wytycznych Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach? Prosimy także raz jeszcze o podanie elementów składowych stawki z ubiegłego roku, tzn. 9.11zł za m3 zimnej wody.

ad 2 /(ryczałt)

Niezrozumiałą zupełnie dla nas jest wykładnia dotycząca rozliczania kosztów dostarczanej do lokali wody .W swoim uzasadnieniu piszecie Państwo: ,,W Powiecie Tarnogórskim rozliczenia kosztów dostarczonych do lokali mediów rozliczane są w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła, zimnej i cieplej wody oraz odbioru ścieków – uchwała nr .218/1508/2006 z dnia 21.03.2006 roku”. W przywołanej przez Was uchwale brak jednak jakiejkolwiek formuły, która ustalałaby wielkość ryczałtową ! Paragraf 6 wspomnianej uchwały rozważa jedynie metodę obliczania opłaty wynikającej ze wskazań licznika głównego i liczników indywidualnych. My takowych nie posiadamy, więc nie można chyba odnosić postanowień tej uchwały do naszego przypadku. Wobec powyższego powtórnie zadajemy pytanie : dlaczego i na jakiej podstawie prawnej ryczałt wynosi 6 m3 na osobę ? ? ?

Odrzuciliście Państwo a priori Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r., które ustala przedział ryczałtowy: 2.4-3.0, twierdząc, że odnosi się ono do budynków, w których brak jest wodomierza głównego (bo tak jest faktycznie). Jak jednak traktować odczyty z licznika głównego, które dotyczą dwóch nieporównywalnych ze sobą taryfowych grup odbiorców, tzn. gospodarstwa domowego mieszczącego się w grupie I (do 20 m3 ), oraz placówki oświatowej liczącej +/- 650 osób z grupy VI (powyżej 50 m3)? Wedle jakiej formuły można ustalić te proporcje? Rozumiemy, że optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie liczników indywidualnych, ale dotyczy to sytuacji obecnej i przyszłej, natomiast nie zajęliście Państwo stanowiska wobec naliczeń z lat 2002-2008. Uznajemy zatem problem za otwarty i wymagający szczegółowych rozstrzygnięć!

ad 3 / ( wysokość czynszu )

W istocie Ustawa z dnia 21.06.2001r. w art.8a &4 nie nakłada na właściciela obowiązku uzasadniania podwyżki czynszu, jeśli nie przekracza 3 % wartości odtworzeniowej 1m 2, ale ustawodawca nie nakłada też obowiązku podwyższania owego czynszu. Nie sądziliśmy, że poinformowanie najemców lokali mieszkaniowych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa – Samorządu Terytorialnego o przyczynach takiej podwyżki – stanowi niedostępną i niepotrzebną dla nich wiedzę. Doprawdy – stąd bardzo prosta droga ,by obywatel uznał, że postanawiana jest automatycznie i bezzasadnie. W ciągu ostatnich lat opłata czynszowa za m 2 wzrosła (2000r.-2.24 zł; w 2009 – 4.50 zł ) o 85%, standard mieszkań (jeśli nie była to inicjatywa finansowana przez lokatorów) – utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Z obowiązku uiszczania czynszu a także stosowanie się do innych warunków umowy najmu lokalu wywiązujemy się rzetelnie – natomiast ze strony władz lokalnych oczekujemy nie tylko roli egzekutora.

Liczymy na pilne rozwiązanie powstałych problemów – wątpliwości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;